SFO/Klub

Værdigrundlag for Kværs Idrætsfriskoles SFO

Hjerterum

I SFO’en er det formålet, at der i hverdagens relationer mellem børnene, pædagoger og skolens øvrige personale er rum til at handle med hjertet. Det er vigtigt for os, at børnene oplever SFO'en som et trygt og rart sted at komme og bliver deres ”eftermiddagshjem”.

Herved er der dannet et solidt fundament og forudsætning for børnenes videre udvikling.

Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer ved at tilbyde bl.a. fælles aktiviteter hvor samarbejde er det primære og hvor regellege i særlig grad og tilpasset børnegruppens alder vil være metoden til at lære gennem leg. Vi vil med en anerkendende og nærværende tilgang til børnene være medvirkende til, at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de

bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker.

Disse egenskaber er væsentlige at have, for at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og i forhold til netop dette, har vi fokus på børnenes indbyrdes venskaber og vigtigheden heraf.

Vi er meget opmærksomme på, at timerne i SFO'en efter skoletid er fritid. Når skoledelen er forbi, skal børnene have mulighed for at slappe af på forskellige måder. Nogle vil gerne ”helt ned i gear” med en bog eller et spil, mens andre vælger de mere kreative og fysiske aktiviteter inde eller ude.

I dagligdagen går vi meget ind for ”den frie leg” børnene imellem, netop fordi tiden i SFOén er deres fritid, men de har også muligheden for at deltage i planlagte aktiviteter.

Det skal være sjovt at gå i SFO - både for børn og voksne!

Pædagogisk faglighed

Nærvær er et af kendetegnende ved Kværs Idrætfriskolens SFO. Børnene skal kunne føle sig trygge og mærke, at de tages alvorligt. De skal kunne komme til os, når de har brug for det. Børn skal mødes med empati og omsorg af positive, anerkendende, tydelige og troværdige voksne, så de føler sig set, hørt og forstået. Dermed mener vi lysten til at udforske verden, bliver styrket hos det enkelte barn.

Fællesskabet er højt prioriteret hos os. Vi forsøger at højne børnenes fællesskabsfølelse, og give dem en fornemmelse af samhørighed med hinanden og selve SFO'en. Derfor laver vi ofte fælles

aktiviteter i større eller mindre grupper så som, at gå i hallen, tage ud af huset, fælles bålaktivitet o.s.v. I den forbindelse er vi meget opmærksomme på, at børnene lærer at tage hensyn til hinanden, f.eks. i den sammenhæng kan det nævnes, at vi lige som i skoledelen vil stræbe efter, at der i SFO'en hersker en god omgangstone, og vi accepterer ikke, at børnene taler grimt og nedladende til hinanden. Vi taler med børnene om, hvordan man henvender sig positivt til andre, og hvad en god omgangstone egentlig er, også når børnene er uenige.

Vi ligger vægt på, at børn er selvhjulpne, altså i stand til at tage vare på sig selv, eksempelvis mht. påklædning og oprydning. Det gælder alle børnene her i SFO'en, men især med fokus på de yngste fra 0. og 1. klasse.

Aktiviteter

I vores SFO er det sådan, at de aktiviteter vi planlægger, er med udgangspunkt i børnenes behov og egne idéer. Vi afholder 1 månedlig børnemøde opdelt klassevis, hvor børnene kan komme med deres input og idéer til aktiviteter og forslag til nye tiltag eller til ændringer. Som helhed er det en vekselvirkning mellem børnenes interesser, og det de voksne vurderer, at det enkelte barn får noget ud af at blive præsenteret for.

Af og til har barnet brug for det sidste ”skub”, for at komme videre i sin udvikling, og det er vi som medarbejdere i Kværs Idrætsfriskoles SFO, meget opmærksomme på.