Trivselspolitik f​or Kværs Idrætsfriskole

Trivsel er en forudsætning for læring

På vores skole vil vi tilstræbe en så høj trivsel som overhovedet muligt- alle børn skal være trygge og glade for at være her. Eleverne skal føle sig anerkendt og set hver dag.

Vi tager det enkelt barn alvorligt og lytter. Vi tager hånd om konflikterne på alle niveauer- og vi tager dem alvorligt. Alle har en ret til at blive hørt i enhver sag. Vi ”fejlfinder” ikke, vi anerkender det barnet har oplevet. Vi guider derudfra, til alternative handlingsmønstre i en lignende situation.

Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau og det kan vi kun nå, hvis også vi har et højt trivselsniveau. Vi er alle ansvarlige for at dette kan lykkes. Vi ser fællesskabet, som en styrke, fordi i fællesskabet kan individet udvikle sig og blomstre.

Trivsel betyder

 • At man har det rart med hinanden
 • At man har respekt for hinanden
 • At man nogle gange er villig til at indgå kompromiser
 • At man giver hinanden plads og viser hensyn
 • At man accepterer hinandens forskelligheder
 • At man respekterer hinandens grænser
 • At man fysisk er i balance
 • At man har fået mad og drikke
 • At man er forberedt
 • At man føler sig set, hørt og anerkendt for den man er.
 • At man er tryg ved de forventninger, der bliver stillet til en.

God trivsel resulterer i

 • Velbefindende for den enkelte – voksen som barn
 • Handlekraft og gå-på-mod for den enkelte
 • Mulighed for at den enkelte kan udvikle sig individuelt ved trygheden i fælleskabet.
 • Overskud til læring
 • At turde være sig selv
 • Glæde ved livet
 • At der er en åben og ligeværdig kommunikation.

I praksis betyder det

 • At børn lærer forskelligt og at det er ok.
 • At børn har forskellige forudsætninger for læring og udvikling og at det er ok.
 • At det er ok at sige fra
 • At det er ok at der er nogle, der har andre regler end resten.
 • At vi underviser med mange læringsstile fordi eleverne har forskellige behov.
 • At de voksne er rollemodeller og guider eleverne og at de udståler glæde.
 • At undervisningen er planlagt og bliver synliggjort, så eleverne ved hvad de kan forvente og hvad der forventes af dem.
 • At alle børn bliver taget alvorligt, alle bliver hørt i for eksempel en konflikt situation.
 • Lærerne er velforberedte så de har overskud til at tage de uforudsigelige ting i opløbet.
 • At eleverne kan tale og sige deres mening uden at blive grint af
 • At man kan få ro til at koncentrere sig
 • At man kan regne med ikke at blive drillet, mobbet af nogen på skolen
 • At det er rart at komme i klassen
 • At det er rart at komme på skolen både for børn og voksne
 • At man som forælder støtter op om skolen og om lærerne
 • At man som forælder anerkender, at individets interesser skal harmonere med helhedens
 • At der er en positiv og konstruktiv dialog mellem forældre og lærere
 • At man altid kan ytre sig om sine bekymringer og vide at man bliver hørt og taget alvorligt
 • At man er åben og ærlig

Vi er alle ansvarlige for at vi trives på vores skole. Eleverne, Lærerene og forældrene.

Forventninger til eleverne

 • At de viser hensyn til de andre.
 • At de møder til tiden
 • At de er stille når de skal være stille
 • At de møder forberedte
 • At de respektere deres kammerater
 • At de respektere de voksne
 • At de respektere de regler der er på skolen

Forventninger til lærerne

 • At de er velforberedte
 • At de er anerkendende i deres tilgang
 • At de er konsekvente, retfærdige, synlige og ærlige
 • At de har godt humør
 • At de drager omsorg
 • At de er professionelle
 • At de tilfører og bibringer skolen og eleverne en høj faglighed.
 • At de skaber et godt og stærkt forældresamarbejde

Forventninger til forældrene

 • At de bakker op om skole og lærerne
 • At de sørger for sund kost
 • At de sørger for at barnet er veludhvilet
 • At de sørger for at barnet møder forberedt og at tasken er pakket.
 • Omkring 4 kl. forventes det at barnet overtager ansvaret mere og mere, men det er også et forældreansvar at barnet bliver i stand til det.
 • At de indgår i et godt og stærkt forældre samarbejde.
 • At de støtter op og deltager i arrangementer af social karakter.

Handleplan for fællesskabets mistrivsel

Vi har trivsel på skemaet som noget fast og tilbagevendende og selvom der ikke åbenlyst er tegn på mistrivsel.

I vores tværstimer har vi årligt minimum et forløb i årsplanen om trivsel. – i dette forløb kan man arbejde på tværs af årgange og klasser.

Ugentligt er der trivsel på skemaet i de enkelte klasser- her er det klasselæreren, der står for planlægningen af forløbet og også klasselæreren, der er ansvarlig for at informere kollegaer, ledelse eller forældre, hvis der er tegn på noget der skal tages op vedr. fællesskabets eller individets trivsel.

Vi har smileyskemaer til enkelt elever hvis der er fokuspunkter vi ønsker fokus på. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene som er dem der giver belønningen- på samme tid sikre man en daglig dialog i hjemmet om adfærden i skolen. Også her kan fokuspunkterne være skiftende.

Vi har Pyt skemaer som også kan udløse en belønning- disse bruges også til positiv forstærkning til at ”forlade” en konflikt inden den eskalere- ved at sige PYT.

Derudover er vi i konstant dialog med forældrene og samarbejder tæt omkring både fælleskabet og den enkelte.

Vi har sociale arrangementer flere gange årligt for at styrke det sociale sammenhold.

Vi forventer at  forældrene tager ansvar for at styrke børnenes sociale relationer ved legeaftaler og lign.

Vi er behjælpelige med af få istandsat arrangementer, der kan styrke sammenholdet i de enkelte klassers forældregrupper.

I tilfælde af konflikter imellem en gruppe af elever, igangsætter vi tiltag, til at få konflikten løst op på lang sigt og etableret eller genetableret en godt og sundt forhold. Eksempelvis en drengeklub. I sådan et tilfælde inddrager vi også forældrene og opmuntre i dette tilfælde til at fædrene igangsætter et tiltag for dem og deres drenge.

Vi har stor ven/lille ven ordning så de nye 0 kl. får en stor ven der skal tage ekstra hånd om dem i den første tid.

Vi arbejde på tværs af årgange og klasser i tværstimerne hver onsdag, for at styrke de sociale relationer.

Vi har også et nært samarbejde med PPR i de situationer hvor vi kan drage nytte af deres ekspertise.

Mobning

Definitionen af mobning er hvis en bestemt person bevidst og gentagne gange over en længere periode bliver behandlet dårligt. Mobning er målrettet mod en person der som oftest ikke er i stand til at forsvare sig på et ligeværdigt niveau. Det kan være voldeligt eller verbale overgreb .- at blive grinet af i klassen, nedværdigende kommentarer eller det kan være skriftlige overgreb på sociale medier eller i smsér.

Mobning mener vi ikke finder sted, hvis der er trivsel. Hvis det alligevel opleves at der er et tilfælde af mobning vi ikke har fanget inden det udviklede sig til mobning. Så er det helt uacceptabelt og vil blive slået hårdt ned på.

Konsekvensen, for den der mobber, kan i yderste konsekvens være bortvisning fra skolen.

Bestyrelse og personale på Kværs Idrætsfriskole